Studenti

Struktura studija

Program doktorskog studija izvodi se u trajanju od 3 godine, odnosno 6 semestara.
Rok završetka studija propisan je Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu i iznosi 8 godina od upisa na studij. Tijekom 3 godine studija student mora steći 180 bodova, kombinirajući različite oblike pohađanja nastave i drugih aktivnosti predviđenih programom. Za prijelaz u drugu godinu studija student treba prikupiti minimalno 45 ECTS te napisan prvi seminarski rad. Razliku do 60 ECTS treba nadoknaditi do kraja druge godine studija. Za prijelaz u 3. godinu studija student mora imati minimalno 95 ECTS, obranjen nacrt istraživanja i pokrenut postupak prijave teme doktorskograda (Dr.SC.-01).

Individualni program studija

Izvedbeni program je dio individualnog programa doktoranda, a smjernica pri izradi izvedbenog programa su ishodi izraženi u obaveznim i izbornim ECTS. U individualnom programu se ukratko narativno opisuje izvedbeni program i ciljani ishodi, a tabelarno se prikazuju ciljani ishodi koji kandidat treba ostvariti. Obavezni ishodi su odobren individualni
program, znanstveni kolokvij, znanstveni rad objavljen u koautorstvu s mentorom te sudjelovanje u aktivnostima doktorskog studija i fakulteta.

Prijava teme doktorskog rada

Tema doktorskoga rada prijavljuje se najkasnije do upisa u peti (5.) semestar studija. Prijava teme obavlja se preko sustava OBAD koji se nalazi na adresi http://doktorski.unizg.hr/obad

OBAD je internetska baza s pomoću koje Sveučilište u Zagrebu vodi evidenciju o upisanim doktorandima i prati napredak doktoranta na doktorskom studiju. Bazi se pristupa elektroničkim identitetom AAI@EduHr 

Obrazac DrSc01 predaje se u Urudžbenom uredu u dva primjerka s potpisima doktoranda i mentora. Uz obrazac predaje se preslika indeksa.

Primjer obrasca DrSc-01:

DR.SC.-01_prijava_teme_prezime_i_ime_pristupnika_PRIMJERAK

Pisanje doktorskog rada na stranom jeziku

Ako se doktorski rad planira pisati na stranom jeziku (engleskom ili nekom drugom) obrazac DrSc-01 popunjava se u internetskoj bazi OBAD na hrvatskom jeziku, a na stranom jeziku piše se u wordu.

Pisanje doktorskog rada prema Skandinavskom modelu

Ako se doktorski rad planira pisati prema Skandinavskom modelu obrazac DrSc-01 popunjava se u internetskoj bazi OBAD na hrvatskom jeziku, a na engleskom jeziku piše se u wordu.

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora

Vijeće Doktorskog studja psihologije razmatra prijedlog doktoranda i mentora te sastavlja Stručno povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora koje se sastoji se od tri ili pet članova:

 • Članovi povjerenstava moraju biti izabrani u znanstveno-nastavno zvanje ili znanstveno zvanje, ili u istovrijedno zvanje ako je član Povjerenstva zvanje stekao u inozemstvu.
 • U tročlanom povjerenstvu jedan član mora biti osoba koja nije nastavnik na studiju i nije zaposlenik Fakulteta (vanjski član), a u peteročlanom povjerenstvu iznimno mogu biti dva vanjska člana.
 • Ako student ima dva (2) mentora, a oba se potencijalna mentora predlažu u povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada, povjerenstvo treba imati pet članova.

(Napomena: Umirovljeni profesori Fakulteta ne smatraju se vanjskim članom.)

Prijedlog za imenovanje Stručnoga povjerenstva dostavlja se Vijeću poslijediplomskih studija koje nakon rasprave upućuje točku na Fakultetsko vijeće.

Fakultetsko vijeće prihvaća ili ne prihvaća prijavu teme i imenuje Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora o čemu se članovima Povjerenstva izdaje Odluka koja se s obrascem DrSc-01 dostavlja predsjedniku i članovima povjerenstva.

Predsjednik povjerenstva popunjeni Obrazac DR.SC.-02 (dokument u elektronskoj formi nazvati prezimenom i imenom studenta) dostavlja u Ured za poslijediplomske studije u dva (2) pisana i potpisana primjerka, a elektroničku verziju šalje emailom.

DR.SC.-02_ocjena_teme_prezime_i_ime_pristupnika_2012

DR.SC.-02_Evaluation_of_the_dissertation

Fakultetsko vijeće prihvaća Ocjenu teme doktorskog rada i imenuje mentora/e, te o svojoj odluci izdaje Odluku – obrazac DR.SC.-03

DR.SC.-03_odobravanje_teme_prezime_i_ime_pristupnika

DR.SC.-03_Decision_on_approval_of_the_dissertation_topic

Obrasci DR.SC.-01, DR.SC.-02 i DR.SC.-03 šalju se na Sveučilište u Zagrebu u elektroničkom i pisanom obliku. Za teme koje se odobrava pisanje na stranom jeziku svi obrasci pišu se i na stranom jeziku.

Tema se razmatra na Povjerenstvu za doktorske radove i na Vijeću društveno-humanističkoga područja.

Konačnu odluku o prihvaćanju teme doktorskoga rada donosi Senat Sveučilišta u Zagrebu. Odluku Senata o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti dostavlja se studentu, mentoru/-ima i voditelju doktorskoga studija.

Nakon odluke o prihvaćanju teme doktorskog rada i mentora, student može pristupiti izradi disertacije.

Postupak predaje doktorskog rada

Doktorski rad je javni znanstveni rad podložan javnoj znanstvenoj procjeni.

Oblici doktorskog rada su:

 • Monografija.
 • Skup objavljenih znanstvenih radova popraćen kritičkim preglednim poglavljem, koje se sastoji od uvoda, rasprave, zaključka i iscrpnog pregleda relevantne literature (tzv. skandinavski model). Kritički pregled smješta rezultate doktorskog rada u kontekst postojećih znanstvenih spoznaja. Takav je oblik rada moguć samo u sklopu istraživačkog rada na doktorskom studiju, a znanstveni radovi moraju biti objavljeni nakon upisa na doktorski studij. Znanstveni radovi koji se objedinjeni predlažu kao doktorski rad moraju činiti zaokruženu cjelinu od najmanje tri rada objavljena u časopisima pokrivenih bazom Web of Science ili ERIH, od kojih barem jedan u časopisu s faktorom odjeka većim od medijana faktora odjeka časopisa iz područja doktorskog istraživanja. Svaki rad, osim uz posebno obrazloženje, može kvalificirati samo jednog doktoranda. Doktorand mora biti glavni autor u najmanje dva rada od navedenih. Objedinjeni radovi moraju davati novi znanstveni doprinos u odnosu na pojedinačne radove.

Doktorski se rad može pisati na hrvatskom ili nekom drugom jeziku.

Rad koji je pisan na hrvatskom jeziku treba sadržavati prošireni (strukturirani) sažetak na engleskome jeziku do 10 stranica, i obrnuto.

Predaja doktorskoga rada

Uvjeti za predaju doktorskoga rada:

 • Izvršene sve obaveze iz upisanog programa doktorskoga studija (minimalno 180 ECTS).
 • Odobrena tema na Senatu Sveučilišta u Zagrebu.
 • Doktorand je obvezan prije obrane doktorskoga rada imati objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan međunarodno recenzirani znanstveni rad, tematski vezan za doktorsko istraživanje (u kojemu je jedini ili jedan od glavnih autora). Svaki rad, osim uz posebno obrazloženje, može kvalificirati samo jednog doktoranda.

Prije predaje rada potrebno je obvezno provjeriti izvornost teksta doktorskoga rada, i potom na email bpesec@ffzg.hr  dostaviti (elektronski) izvještaj iz softvera PlagScan. Informacije i upute o načinu korištenja PlagScana nalaze se na novoj mrežnoj stranici Fakulteta: https://web2020.ffzg.unizg.hr/znanost/akademska-cestitost/

Doktorski rad se oblikuje prema uputama propisanim u obrascu DR.SC.-08_formalno oblikovanje rada.

DR.SC.-08_formalno_oblikovanje_rada

DR.SC.-08_formalno_oblikovanje_rada_dvojni_doktorat

Student predaje doktorski rad uz pisanu suglasnost mentora koja sadrži mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutome izvornom znanstvenom doprinosu. Kod dvojnog mentorstva svaki mentor piše svoje mišljenje/suglasnost.

Ako mentor ne želi dati suglasnost, mora u roku 15 dana u pisanom obliku obrazložiti svoje razloge i predati ga Vijeću doktorskoga studija.

Prije upućivanja rada u postupak ocjenjivanja, tajnica doktorskoga studija psihologije utvrđuje je li doktorand izvršio sve obveze predviđene programom studija.

Doktorand predaje u Urudžbeni ured:

 • Molbu za ocjenu doktorskoga rada (molba se naslovljava na Fakultetsko vijeće)
 • Pisanu suglasnost i mišljenje mentora
 • Kratak životopis
 • Doktorski rad u pisanom obliku u tri/pet primjerka (spiralno uvezan) i rad snimljen na CD-u u “pdf” formatu
 • Indeks doktorskoga studija

Suglasnost mentora za predaju doktorskoga rada_obrazac

Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada

Vijeće Odsjeka za psihologiju predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje članova Povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada:

 • Mentor ne može biti predsjednik Povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada.
 • Članovi povjerenstava moraju biti izabrani u znanstveno-nastavno zvanje ili znanstveno zvanje, ili u istovrijedno zvanje ako je član Povjerenstva zvanje stekao u inozemstvu.
 • U tročlanom povjerenstvu jedan član mora biti osoba koja nije nastavnik na studiju i nije zaposlenik Fakulteta (vanjski član), a u peteročlanom povjerenstvu iznimno mogu biti dva vanjska člana.

(Napomena: Umirovljeni profesori Fakulteta ne smatraju se vanjskim članom.)

Fakultetsko vijeće donosi odluku o imenovanju stručnoga Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada, te izdaje Odluku koja se dostavlja članovima povjerenstva, mentoru, doktorandu, i voditelju doktorskoga studija studentu. Uz Odluku članovima povjerenstva dostavlja se pisani primjerak rada i mentorovo mišljenje.

Ocjena doktorskoga rada i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskoga rada

Izvještaj o ocjeni doktorskoga rada piše se na obrascu DR.SC.-10_Ocjena disertacije.

DR.SC.-10_izvjestaj_o_ocjenjivanju_doktorskog_rada__3_

Povjerenstvo za ocjenu doktorskoga rada dužno je u roku dva mjeseca od svog imenovanja dati pisani izvještaj s ocjenom doktorskog rada. Članovi Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i svi kojima je omogućen uvid u doktorski rad dužni su do objavljivanja ocjene s podacima i saznanjima iz rada postupati povjerljivo, radi zaštite znanstvenog doprinosa doktorskog rada i intelektualnog vlasništva.

Predsjednik povjerenstva priprema izvještaj na temelju prikupljenih mišljenja članova Povjerenstva, uzimajući u obzir i mišljenje mentora. Izvještaj potpisuju svi članovi Povjerenstva. Svaki član Povjerenstva ima pravo predati izdvojenu ocjenu.

Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada u izvještaju daje mišljenje i predlaže:

 1. prihvaćanje doktorskog rada s eksplicitnom izjavom o postignutom izvornom znanstvenom ili umjetničkom doprinosu, ili
 2. doradu doktorskog rada i završno ocjenjivanje, ili
 3. odbijanje doktorskog rada, nakon čega doktorand gubi pravo stjecanja doktorata znanosti na tom studiju.

Predsjednik Povjerenstva popunjeni Obrazac DR.SC.-10 (dokument u elektronskoj formi nazvati prezimenom i imenom studenta) dostavlja u Ured za poslijediplomske studije u dva (2) pisana i potpisana primjerka, a elektroničku verziju šalje emailom.

Ocjena doktorskoga rada razmatra se na Vijeću doktorskoga studija, odnosno na Vijeću odsjeka, ako je programom doktorskoga studija uređeno da se studij izvodi na odsjeku.

Ukoliko je vijeće suglasno s iznesenim izvješćem, Ocjena doktorskoga rada se prosljeđuje na Fakultetsko vijeće.

Fakultetsko vijeće donosi Odluku ili o prihvaćanju doktorskoga rada ili o doradi doktorskoga rada ili o odbijanju doktorskoga rada.

Ako je doktorski rad prihvaćen Fakultetsko vijeće će na istoj sjednici odobriti obranu rada i imenovati Povjerenstvo za obranu doktorskog rada. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada ima tri ili pet članova te može biti u jednakom sastavu kao povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada.

Iznimno se može odobriti obrana pred izmijenjenim povjerenstvom, uz pisanu suglasnost Vijeća doktorskoga studija i uz odobrenje dekana, ako postoje opravdani razlozi zbog kojih je neki član spriječen sudjelovati u radu povjerenstva.

Fakultetsko vijeće najkasnije u roku 7 radnih dana izdaje Odluku koja se dostavlja članovima Povjerenstva za obranu doktorskog rada, mentoru, doktorandu i voditelju studija.

Obrana doktorskog rada

Obrana doktorskoga rada piše se na obrascu DR.SC.-11 Zapisnik s obrane doktorskoga rada.

Predsjednik povjerenstva nakon primitka Odluke Fakultetskoga vijeća dogovara termin obrane doktorskoga rada (datum, vrijeme i mjesto) sa članovima povjerenstva i doktorandom. Obrana je doktorskoga rada javna i treba se održati najkasnije u roku od dva mjeseca poslije Odluke, a poziv na javnu obranu mora biti objavljen najmanje 8 dana prije obrane.

Obavijest o javnoj obrani dostavlja se članovima povjerenstva za obranu rada, mentoru ili mentorima, doktorandu i voditelju studija. Javna obrana objavljuje se na internetskoj stranici Fakulteta.

Mentor sudjeluje u postupku obrane doktorskog rada, ali ne sudjeluje u donošenju ocjene.

Obrana se mora održati u prostorima Sveučilišta, odnosno njegovih sastavnica, a obrana združenih ili dvojnih doktorata može se održati na drugome sveučilištu.

Postupak obrane utvrđen je protokolom. Obrana se održava na jeziku na kojemu je pisan doktorski rad.

O postupku obrane sastavlja se Zapisnik na hrvatskome jeziku, a ako je obrana na stranome jeziku, Zapisnik se sastavlja i na tome jeziku, u dva primjerka.

Povjerenstvo za obranu doktorskoga rada nakon obrane jednoglasno ili većinom glasova članova donosi ocjenu: obranio ili nije obranio.

Izdavanje potvrde o doktoriranju i pohrana doktorskoga rada

Doktorand treba najkasnije u roku mjesec (30) dana od obrane predati u Urudžbeni ured Ff-a:

– uvezani doktorski rad (10 primjeraka) oblikovan po uputama – obrazac DR.SC.-08;

– elektroničku verziju rada snimljenu na 3 CD-a  (pdf format) za objavu na mrežnim stranicama Sveučilišta i pisanu suglasnost za objavu disertacije;

–  popunjeni Statistički list (obrazac ŠV-70);

–  uplatnicu o plaćenoj naknadi za tiskanje diplome i promociju doktora znanosti u iznosu 900,00 kuna,   na žiro račun Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14,

            IBAN: HR9823400091100010475,

            poziv na broj – OIB doktoranda,

            rubrika model ostaje prazna.

Doktorand također treba ispuniti sveučilišni obrazac u aplikaciji za promociju u stupanj doktora na adresi http://www.unizg.hr/doktorati

U iznimnim situacijama, i uz prethodno obrazloženje Uredu za doktorske studije i programe, objava na mrežnim stranicama Sveučilišta može se odgoditi do dvije godine.

Doktorski se rad pohranjuje kod članova povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskoga rada, kod mentora, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, u arhivu Sveučilišta u Zagrebu, u arhivu Ff-a, u Knjižnici Ff-a, u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu, Sveučilištu u Zadru.

Promocija

Promocija doktorata znanosti održava se na Sveučilištu u Zagrebu. Doktorsku diplomu uručuje rektor na svečanoj promociji, kojoj je doktorand dužan nazočiti osobno ili po opunomoćeniku koji je promoviran na stupanj doktora znanosti. U iznimnim slučajevima Sveučilište u Zagrebu izdat će doktorsku diplomu bez nazočnosti promociji na obrazloženi zahtjev pristupnika, o čemu odluku donosi rektor Sveučilišta.

Doktorand stječe prava doktora znanosti predviđena radnim pravom, danom uspješne obrane doktorskoga rada, a puna prava akademskoga naziva i diplomu stječe prisegom na promociji i upisom u knjigu doktora znanosti.

Za promociju doktorata znanosti Sveučilištu u Zagrebu dostavlja se sljedeća dokumentacija:

 1. Zahtjev za dodjelu akademskog stupnja
 2. Nacrt doktorske diplome
 3. Zapisnik o obrani doktorskoga rada (obrazac DR.SC.-11)
 4. Izvještaj o ocjeni doktorskoga rada (obrazac DR.SC.-10)
 5. Odluka FV o imenovanju Stručnoga povjerenstva za ocjenu rada
 6. Odluka FV o ocjeni doktorskoga rada i odobrenju obrane
 7. Odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu o prihvaćanju teme
 8. Diplome doktoranda o završenome prethodnome studiju
 9. Preslika Indeksa doktorskoga studija
 10. Primjerak doktorskoga rada u pisanom obliku i na CD-u

Galerija

Prvi dan nastave